INFORMÁCIE PRE ZAMESTNANCOV O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov

 

 

I.          Účely spracúvania Vašich údajov

 

Zamestnávateľ spracúva Vaše osobné údaje zákonným spôsobom pre nasledujúce účely:

A.        Pre splnenie povinností, ktoré Zamestnávateľovi ukladajú zákony a ďalšie právne predpisy. V takýchto prípadoch je Vašou zákonnou povinnosťou osobné údaje poskytnúť v požadovanom rozsahu. Pokiaľ by ste osobné údaje neposkytli nebolo by možné splniť povinnosti uložené právnymi predpismi. Jedná sa o spracúvanie Vašich údajov pre účely:

 • uzavretia a plnenia pracovnej zmluvy;
 • posúdenia osobnej a zdravotnej spôsobilosti;
 • spracúvania miezd, dane z príjmu, odvodov na sociálne a zdravotné poistenie;
 • vyplácania dávok z nemocenského poistenia;
 • výkonu súdneho alebo správneho rozhodnutia;
 • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany;
 • plnenia požiadaviek na profesijnú spôsobilosť.

B.        Pre účely oprávnených záujmov Zamestnávateľa, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie podniku a ochranu majetku. Jedná sa o spracúvanie Vašich údajov pre účely:

 • spracúvania fotografie na účely identifikácie zamestnanca;
 • ochrany podnikových dát a počítačovej siete;
 • fotografickej dokumentácie podnikových akcií, pokiaľ fotografie nebudú urážajúce alebo inak nevhodné;
 • monitorovanie priestorov Zamestnávateľa kamerovým systémom.

 

 

II.        Poskytovanie Vašich údajov

 

Zamestnávateľ poskytuje Vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a výlučne príjemcom na základe právnych predpisov (orgány verejnej moci a zdravotné poisťovne pre splnenie povinností Zamestnávateľa podľa čl. II.A;) alebo na základe zmluvy osobám - sprostredkovateľom, ktoré pre Zamestnávateľa a na základe jeho pokynov spracúvajú osobné údaje (účtovná spoločnosť na spracovávanie mzdovej a personálnej agendy, spoločnosti zaisťujúce požiarnu ochranu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci).

 

III.       Doba spracúvania Vašich údajov

 

Vaše osobné údaje sú u Zamestnávateľa uložené po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, zo zmlúv a dohôd so Zamestnávateľom a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

IV.       Aké máte práva

 

Vaše údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s právnymi predpismi. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu. V prípade spracúvania osobných údajov na oprávnené záujmy Zamestnávateľa (podľa čl. II B) máte právo namietať spracúvanie až kým sa nepreukáže, že oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami. Pokiaľ preukážete, že spracúvanie Vašich údajov nie je oprávnené, máte právo na vymazanie či obmedzenie spracúvania. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu alebo zmluvy máte právo na prenosnosť osobných údajov.

V prípadoch spracúvania Vašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov u Zamestnávateľa je nezákonné, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk). Pokiaľ máte ďalšie otázky k nakladaniu s osobnými údajmi, napíšte na magdalena.tothova@gas.sk; maria.gucka@gas.sk.

 

V.        Spracúvanie osobných údajov získaných od iných osôb

 

V prípadoch, kedy Zamestnanec preukazuje nároky podľa právnych predpisov (napríklad nezdaniteľná časť dane na manžela/ku, daňový bonus na dieťa) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré nie sú získané priamo od dotknutej osoby. V takomto prípade sa spracúvajú osobné údaje v rozsahu vyžadovanom právnymi predpismi (hlavne v rozsahu sobášného listu a rodného listu dieťaťa). Zamestnávateľ vyžaduje predloženie takýcho údajov od svojho Zamestnanca.

 

VI.       Prehlásenie zamestnávateľa

 

Zamestnávateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín, ktoré by nezaručovali primeranú ochranu osobných údajov ani nevykonáva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie zamestnancov na uvedené účely.

 

V Bratislave 25.05.2018